Disclaimer

Disclaimer

Thông tin do Icecat công bố được dựa trên các nguồn được coi là đáng tin cậy, tuy nhiên Icecat.biz cung cấp thông tin này "NHƯ LÀ" và không cam đoan về tính chính xác hay hoàn thiện. Thông tin được công bố chỉ mang tính biểu thị và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Không có quyền lợi nào được dựa trên thông tin được công bố. Icecat.biz không nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào về nôi dung của trang/những trang này bao gồm những thông tin do trang công bố. Icecat.biz không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung của những trang không do Icecat.biz quản lý, nhưng có kết nối với Icecat.biz hoặc những trang được kết nối từ Icecat.biz.

Bạn với tư cách là người sử dụng thông tin của Icecat.biz chỉ có trách nhiệm cho sự lựa chọn và sử dụng thông tin này. Bạn không được phép chuyển nhượng, sao chép hoặc mở rộng hay phân phối thông tin của Icecat.biz. Bạn phải tuân thủ những hướng dẫn của Icecat.biz đối với việc sử dụng thông tin. Chỉ áp dụng luật pháp của Hà Lan.

Liên quan tới giá thành và dữ liệu hàng, Icecat.biz tuân thủ một số điểm khởi đầu không nhất thiết phải phù hợp với hoàn cảnh riêng hay hoàn cảnh kinh doanh của bạn. Vì vậy, giá thành và dữ liệu hàng chỉ có tính biểu thị và có thể bị thay đổi. Bản thân bạn chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng và áp dụng thông tin này.

As a user of Icecat.biz you will adhere to the Open Icecat Fair Use Policy.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.